Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1 Spirit2gether: opdrachtnemer.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten.
1.3 Overeenkomst: de vastlegging voor de uitvoering van een opdracht.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere Offerte en Overeenkomst tussen Spirit2gether en een Opdrachtgever waarop Spirit2gether deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Spirit2gether, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Spirit2gether en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door Spirit2gether gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig tot 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Spirit2gether is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Spirit2gether kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Indien een opdrachtbevestiging dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Spirit2gether wordt verstuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Spirit2gether, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan Spirit2gether de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Spirit2gether daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Spirit2gether anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spirit2gether niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Spirit2gether zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spirit2gether het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spirit2gether aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Spirit2gether worden verstrekt. De Opdrachtgever staat garant voor de deugdelijkheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt aan Spirit2gether, heeft Spirit2gether het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Spirit2gether is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Spirit2gether is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Spirit2gether kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Indien door Spirit2gether of door Spirit2gether ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart Spirit2gether voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Spirit2gether zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Spirit2gether daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst tussen Spirit2gether en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Spirit2gether daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium en vergoedingen

1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeen.
2. Tenzij anders afgesproken wordt voor werkzaamheden buiten het kantoor van Spirit2gether kilometervergoeding in rekening gebracht.
3. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van Spirit2gether, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
4. Het honorarium, de kilometervergoeding en eventuele andere vergoedingen zijn exclusief BTW en worden maandelijks in rekening gebracht.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Spirit2gether aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan Spirit2gether verschuldigd de kosten met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Spirit2gether verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreken is maandelijks een rente, met een percentage ter hoogte van de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
3. Spirit2gether heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaats gevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Spirit2gether. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Spirit2gether in staat is adequaat te reageren.
2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Spirit2gether slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij in de opdracht van overeenkomst uitdrukkelijk anders is vastgelegd.
2. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Spirit2gether, zal Spirit2gether in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
3. Indien de overdracht van werkzaamheden voor Spirit2gether extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. Spirit2gether en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Spirit2gether heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van Spirit2gether op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien Spirit2gether aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De maximale aansprakelijkheid als gevolg van directe schade door Spirit2gether is beperkt tot maximaal het maandbedrag dat door Spirit2gether aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht over de onmiddellijk aan het schadetoebrengende feit voorafgaande kalendermaand.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Spirit2gether aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Spirit2gether toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Spirit2gether is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Spirit2gether is jegens haar Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Spirit2gether toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spirit2gether of haar medewerkers.

Artikel 13 Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Spirit2gether voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Spirit2gether toerekenbaar is. Indien Spirit2gether uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Spirit2gether zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Spirit2gether, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spirit2gether en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Spirit2gether geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Spirit2gether niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Spirit2gether heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Spirit2gether haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Spirit2gether gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Spirit2gether zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Spirit2gether niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Toepasselijk recht

1. Op alle door Spirit2gether met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.